Международна търговия

Превенция на изпирането на пари в международната търговия

Огромния обем от търгувани стоки и свързаните с това парични трансфери предоставят уникална среда за разпространение на прането на пари и на пръв поглед безгранични възможности за финансиране на тероризма. Международната търговия обхваща купуването и продаването на стоки и услуги преминаващи през държавните граници. Международната търговия е гръбнакът на нашият модерен свят, който предоставя свобода на производителите от различните държави да се възползват от възможностите на световния пазар, да надскочат ограничените продажби в рамките на собствените си държави. Основните причини, които предопределят нуждата да се търгува извън националните граници, включват, но не се ограничават с по-ниски производствени разходи в един регион в сравнение с друг, наличие на специализирани производства, липса или излишък на природни ресурси, различни модни тенденции, потребителски предпочитания и вкусове.

Един от най-спорните елементи на международната търговия днес е свързан с оценка на по-ниските производствени разходи на „развиващите се“ страни. Понякога определен специален икономически или политически статут, премахва или видоизменя някои административни и контролни процедури с цел да се даде тласък за икономическия растеж чрез търговия. Специални данъчни и административни договорености, достъпни за износители и/или доставчици на услуги в определени юрисдикции, въпреки че са предназначени за насърчаване на законната търговия, могат да бъдат използвани от структурите на организираната престъпност за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.96502248

Казусите включени образователния план на Фондация Правител, илюстрират начина, по които престъпни структури злоупотребяват с механизмите на международната търговия, като ги използват за пране на пари. По-специално, разгледаните случаи подчертават наличието на следните системни слабости:

• Неадекватно законодателство и възможности за реакция срещу изпирането на пари;

• Търпимост от страна на компетентните местни органи;

• Оперативни слабости в процедурите по внос или износ;

• Недостатъчно познаване на стоките и товарите, тяхното качество и цена;

• Неадекватна оценка на особеностите свързани с регистрираните конкретни юридически лица, които участват в търговията;

• Слабости в познаването на документооборота на търговската сделка, включително и неадекватни информационни системи;

• Липса на необходимата координация и сътрудничество между финансови, надзорни, правоприлагащи и митническите власти.

Реални случаи от международната търговска практика и икономическия живот дават възможност за определяне на основните параметри, които могат да бъдат използвани за създаването на модел, позволяващ откриване, анализ и превенция на изпирането на пари в международната търговия. Разработките на Фондация Правител правят анализ на досега неизползваните статистически техники и методологии, като средство за наблюдение, разкриване и преследване на криминални дейности свързани с пране на пари. Изследват се нови типологии, които са свързани с международната търговия и са описани в международно признатите бази данни. Фондация Правител предоставя знания за възможностите при прилагането на нови техники за профилиране и класификация на коефициент на риска, които се фокусират върху държава, вид търговец, продукт, и рисковите характеристики извлечени от цената в конкретна търговска сделка.

В продължение на години, хората, които изучават международни търговски модели за ценообразуване са представяли доказателства, че ненормалното ценообразуване в търговията е един от основните методи, използвани за прехвърляне на мръсни пари през държавните граници. Това е инструмент, който често убягва от вниманието на правителства и правоприлагащи органи. Вече има резултати, както от страна на академичната общност, така и от надзорните и контролни органи, които показват типологиите и връзките между практиките за манипулиране на търговското ценообразуване с цел укриване на данъци или мита, получаване на неправомерни доходи, или прехвърляне на пари, спечелени от престъпна дейност. Изключителната динамика в международната търговия и неината податливост към въвличане в криминални сделки, обуславят голямата важност на работата по намиране, както на научно обоснован, така и приложим в практиката модел за превенция изпирането на пари. Многообразието на изследванията и теориите налага да се потърсят допирните точки и различията между тях, както и да се предложат нови решения по дискусионните проблеми.