Тероризъм

Много често изпирането на пари и финансирането на тероризма се споменават в един и същ контекст, но следва да се обърне внимание на основните разлики между тези две явления.

Много от контролните действия, създадените регулаторни институции и нормативните документи, приети на международно ниво, са предназначени да служат едновременно за борба срещу прането на пари и за превенция финансирането на тероризма. Важно е обаче да се посочи, че тези две явления представляват две отделни и различни престъпни действия.

Основните различия между изпирането на пари и финансирането на тероризма са посочени в приложената таблица. Тези различия предопределят фундаменталната трудност да се създаде работещ финансов профил на действащия терорист! Фактът, че парите насочени за подкрепа на терористични действия, често имат легален произход, повдига изключително важния практически и правен проблем, доколко прилагането на мерките срещу изпирането на пари могат да са приложими по отношение на финансирането на тероризма.

изпиране на пари

финансиране на тероризъм

Мотивация

Печалба

Идеология

Произход на средствата

Вътрешен – от криминална дейност

Вътрешен – от самофинансиращи се криминални звена

Външен – от спонсори и поръчители

Използвана система

Предпочита легалната финансова система

Предпочита неформалните отношения на куриери и бюра за обмен на валута.

Начини за откриване

Съмнителните сделки, като депозити несъразмерни с доходите на притежателя или търговската му дейност

Подозрителни отношения, като преводи между привидно несвързани страни

Транзакции

Големи суми, често структурирани с цел избягване на праговете за наблюдение.

Малки суми обикновено много под праговете за наблюдение

Финансова дейност

Сложна мрежа от сделки, често включващи празни фирми издаващи фалшиви фактури, фирми с акции на приносител, регистрирани в офшорни убежища.

Не е създаден общоприет и работещ финансов профил на действащ терорист или терористична група.

Паричен цикъл

Циклична – има кръговрат – парите, в крайна сметка пристигат при този, който ги е генерирал

Линейна – няма кръговрат парите генерирани от един се използват за терористична пропагандира и подривна дейност