Обучения

Основната роля на Фондация ПObucheniya 1равител е в реализиране на гъвкаво, адекватно и професионално обучение.Тук представяме основните нужди от обучение за служителите от финансовата индустрия, но необходимостта от знания и умения по откриване и предотвратяване на пране на пари е необходимо за служителите от застрахователната индустрия; търговците на едро; производители, износители и вносители; брокери на ценни книжа; строителни фирми и брокери на недвижими имоти; търговци на ценни метали, бижута и диаманти; служители от областите на туризма и хазарта; счетоводители, съдебни изпълнители и нотариуси. Всяка фирма притежаваща значим търговски оборот следва да има план за откриване и предотвратяване на евентуални събития или транзакции имащи характеристики като изпиране на пари, както и съответния квалифициран персонал за реализиране на дейности по превенция.

Международните регламенти, както и директивите на Европейската комисия, задължават всички финансовите институции да имат официални, писмени програми за нормативно съответствие. Планът за обучение на персонала следва да бъде основна и задължителна част от вътрешните политики и процедури. Обучението на служителите е един от най-важните елементи в борбата с изпирането на пари. Служителите във всяка финансова институция, задължително следва да са наясно с това, какво да предприемат, ако се сблъскат със ситуация с потенциал за наличие на изпиране на пари. В тази област обучението означава не само формални курсове и лекции, но също така постоянно професионално общуване с цел образоване и информиране на служителите, както и периодични срещи с цел своевременно споделяне на важна информация.

Повечето отдели на институцията следва да участват в обучение по нормативно съответствие поне веднъж на всеки две години и целевата аудитория трябва да включва най-широк спектър от служители. Всеки сегмент трябва получи обучение по теми и въпроси, които са от значение за конкретната работа на групата, ето няколко примера:Obucheniya 2

Работа с клиенти

Вътрешно счетоводство

Вътрешен контрол

Нормативно съответствие

Управителен съвет

Контрол и правораздаване