Лекции

Борба с изпирането на пари и превенция на икономически престъпления.

Обект на изучаване: Управление на икономически единици с цел постигане на нормативно съответствие, откриване и превенция на корупция и измами, превенция легализиране на резултатите от престъпна дейност и борба срещу финансирането на тероризма.
Организация: Пет тематични модули обединяващи 15 лекции. Крайната оценка се формира от самостоятелна работа на курсистите по зададен въпрос и изпит.

Модул 1 Корпоративно управление
Тема 1 Обществена значимост на корпоративното управление. Глобално развитие на надзорната дейност, одит и анализ на управленските решения. Дейности и задачи пред икономическите единици с цел постигане на нормативно съответствие.
Тема 2 Дефиниране на икономическите и финансови престъпления. Рискове, методи и техники свързани с откриване и превенция на корупция и измами.

Модул 2 Рискове свързани с прането на пари и финансирането на тероризма
Тема 3 Социална значимост на борбата с прането на пари.
Тема 4 Рискове свързани с дейността на финансовите институции.
Тема 5 Рискове свързани с дейността на нефинансовите институции, новите технологии и офшорните зони.
Тема 6 Борба срещу финансирането на тероризма.

Модул 3 Превенция легализиране на резултатите от престъпна дейност
Тема 7 Междудържавни споразумения за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Роля на ФАТФ и директиви на Европейската общност.
Тема 8 Неправителствени структури, участващи в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Комитет за банков надзор – Базел. Група “Егмонт” на бюрата за финансово разузнаване. Група “Волсберг” на банките предоставящи услуги за частно банкиране.
Тема 9 Екстериториален обхват на законодателството на САЩ. Международна роля на Министерството на финансите на САЩ и отдела за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Регулации на САЩ свързани с патриотичния закон приет 2001 година, Закон Сарбейнз — Оксли, 2002 година и Закон Дод — Франк, 2010 година.

Модул 4 Структура, организация и вътрешна нормативна база на икономическите единици
Тема 10 Оценка на рисковете и изграждане на програма за нормативно съответствие в икономическите единици.
Тема 11 Роля и отговорности на длъжностните лица в икономическите субекти за постигане на нормативно съответствие.
Тема 12 Роля, задачи и методи за реализиране на вътрешно разследване и контрол.

Модул 5 Взаимоотношения с правораздавателни органи
Тема 13 Нормативна база за налагане на санкции. Видове санкции.
Тема 14 Проверки, разследвания и свързаните с това взаимоотношения със специализираните органи.
Тема 15 Организация и план за действие при взаимоотношения със специализираните органи.

Литература към програмата:
Европейски парламент: ДИРЕКТИВА 2005/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм 25.11.2005 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ L 309/15
Европейски парламент: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, Брюксел, 11.4.2012 г
Съвет на Европа: Kонвенция относно третиране на корупцията в наказателнoто право, Criminal Law Convention on Corruption (ETS No. 173)
Съвет на Европа: Kонвенция относно третиране на корупцията в гражданското право, Civil Law Convention on Corruption (ETS No. 174)
Съвет на Европа: Правило номер 1327 от 10 януари 2011 г. относно информираността и превенцията на измамите и корупцията Rule No. 1327 of 10 January 2011 on awareness and prevention of fraud and corruption,
САЩ: Патриотичен закон. Обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на подходящи инструменти, необходими за прихващане и спиране на тероризма. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT ACT) OF 2001, USA PUBLIC LAW 107–56—OCT. 26, 2001
САЩ: Закон Сарбейнз — Оксли. Закон за защита на инвеститорите чрез подобряване на точността и надеждността на корпоративните оповестявания, направени по силата на законите за ценните книжа, както и за други цели, USA Sarbanes–Oxley Act: An Act To protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes. PUBLIC LAW 107–204—JULY 30, 2002 116 STAT. 745
ФАТФ: Международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма и разпространение на оръжия за масово унищожение – препоръки на ФАТФ. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – the FATF Recommendations, Paris, 16 February 2012, .

 

Изпратете запитване