Програма

Фондация Правител организира обучение за запознаване с нормативната база и техниките свързани с борбата срещу изпирането на пари и превенция на икономически престъпления, което ще се проведе през месец септември 2014 в град София.
Фондация Правител има възможност да организира адаптирано обучение според времевия график и нуждите на конкретни професионални групи на територията на Република България.
Моля желаещите да попълнят формуляр за да осигурят своето място в курса.

Програмата обхваща в теоретично и приложно отношение основните аспекти на управлението на икономически единици с цел постигане на нормативно съответствие, откриване и превенция на корупция и измами, предотвратяване легализирането на резултатите от престъпна дейност и борба срещу финансирането на тероризма. Целта на програмата е изграждане на знания и умения, които са приложими във всички икономически единици. Завършилите програмата могат да бъдат независими консултанти, специализирани одитори, служители от сферата на правоприлагането, експерти в органи изпълняващи надзорни функции, анализатори или съветници на висшия ръководен държавен, общински или корпоративен мениджмънт. Утвърждава се мултидисциплинарния подход за реализация на обществената значимост и социалната отговорност на корпоративното управление при откриване и превенция на корупция и измами, борбата с организираната престъпност и тероризма. Програмата отговаря на модерните тенденции в реализиране на пълноценно нормативно съответствие по стандартите на Великобритания и САЩ. Акцент в преподаването са откриване и прилагане на най-добрите управленски практики в Европа и Северна Америка. Представени са специфични методи и техники за икономическо разследване, финансов одит, надзор и управление при спазване на изискванията на съответното европейско законодателство и приложимите международни стандарти. Завършилите програмата получават знания и умения за изпълнение на изискванията по реализиране на нормативно съответствие, контрол на оперативните рискове, изграждане на вътрешна политика и нормативна база на икономически единици, както и готовност за адекватна реакция при взаимоотношения със специализираните органи. Актуалната проблематика и съвременната значимост на задачите свързани с реализация на обществено отговорно управление на икономическите единици, предполагат бърза реализация в дейности свързани с вътрешно фирмен, държавен или общински надзор, икономическо разследване или специализиран финансов одит. Програмата дава стабилна основа за следващо профилиране и сертифициране в международно признати професионални програми на Великобритания и САЩ.
Професионален профил на лектора:
Божидар Аршинков е завършил магистърска програма по бизнес администрация (Master of Business Administration, MBA) със специалност финанси, към Университета в Шефилд, Великобритания. Дипломиран икономист със специалност Финанси от Университета за национално и световно стопанство, София. Дипломиран инженер по електроника и автоматика от Технически университет гр. София. Заема ръководни длъжности в редица финансови институции в България, като до края на 2013 година е Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Ти Би Ай Банк ЕАД. Божидар Аршинков е сертифициран експерт и член на Асоциацията на сертифицираните експерти в борбата с прането на пари (ACAMS), САЩ. Притежава диплома, като сертифициран експерт по факторинг, издадена от Международната асоциация на факторинг фирми (FCI), Холандия. Специализирал в Университета Бокони, Милано, Професионалния банков институт (IFBL), Люксембург, Института за професионални мениджъри (CMI), Великобритания и други.