Програма – общо

Фондация Правител организира обучение за запознаване с нормативната база и техниките свързани с борбата срещу изпирането на пари и превенция на икономически престъпления, което ще се проведе през месец септември 2014 в град София.

Фондация Правител има възможност да организира адаптирано обучение според времевия график и нуждите на конкретни професионални групи на територията на Република България.

Моля желаещите да попълнят приложения формуляр за да осигурят своето място в курса.

Програмата обхваща в теоретично и приложно отношение основните аспекти на управлението на икономически единици с цел постигане на нормативно съответствие, откриване и превенция на корупция и измами, предотвратяване легализирането на резултатите от престъпна дейност и борба срещу финансирането на тероризма. Целта на програмата е изграждане на знания и умения, които са приложими във всички икономически единици. Завършилите програмата могат да бъдат независими консултанти, специализирани одитори, служители от сферата на правоприлагането, експерти в органи изпълняващи надзорни функции, анализатори или съветници на висшия ръководен държавен, общински или корпоративен мениджмънт. Утвърждава се мултидисциплинарния подход за реализация на обществената значимост и социалната отговорност на корпоративното управление при откриване и превенция на корупция и измами, борбата с организираната престъпност и тероризма. Програмата отговаря на модерните тенденции в реализиране на пълноценно нормативно съответствие по стандартите на Великобритания и САЩ. Акцент в преподаването са откриване и прилагане на най-добрите управленски практики в Европа и Северна Америка. Представени са специфични методи и техники за икономическо разследване, финансов одит, надзор и управление при спазване на изискванията на съответното европейско законодателство и приложимите международни стандарти. Завършилите програмата получават знания и умения за изпълнение на изискванията по реализиране на нормативно съответствие, контрол на оперативните рискове, изграждане на вътрешна политика и нормативна база на икономически единици, както и готовност за адекватна реакция при взаимоотношения със специализираните органи. Актуалната проблематика и съвременната значимост на задачите свързани с реализация на обществено отговорно управление на икономическите единици, предполагат бърза реализация в дейности свързани с вътрешно фирмен, държавен или общински надзор, икономическо разследване или специализиран финансов одит. Програмата дава стабилна основа за следващо профилиране и сертифициране в международно признати професионални програми на Великобритания и САЩ.

Професионален профил на лектора:

Божидар Аршинков е завършил магистърска програма по бизнес администрация (Master of Business Administration, MBA) със специалност финанси, към Университета в Шефилд, Великобритания. Дипломиран икономист със специалност Финанси от Университета за национално и световно стопанство, София. Дипломиран инженер по електроника и автоматика от Технически университет гр. София. Заема ръководни длъжности в редица финансови институции в България, като до края на 2013 година е Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Ти Би Ай Банк ЕАД. Божидар Аршинков е сертифициран експерт и член на Асоциацията на сертифицираните експерти в борбата с прането на пари (ACAMS), САЩ. Притежава диплома, като сертифициран експерт по факторинг, издадена от Международната асоциация на факторинг фирми (FCI),Холандия. Специализирал в Университета Бокони, Милано, Професионалния банков институт (IFBL), Люксембург, Института за професионални мениджъри (CMI), Великобритания и други.

Програма

Борба с изпирането на пари и превенция на икономически престъпления

Обект на изучаване: Управление на икономически единици с цел постигане на нормативно съответствие, откриване и превенция на корупция и измами, превенция легализиране на резултатите от престъпна дейност и борба срещу финансирането на тероризма.

Организация: Пет тематични модули обединяващи 15 лекции. Крайната оценка се формира от самостоятелна работа на курсистите по зададен въпрос и изпит.

Модул 1 Корпоративно управление

Тема 1 Обществена значимост на корпоративното управление. Глобално развитие на надзорната дейност, одит и анализ на управленските решения. Дейности и задачи пред икономическите единици с цел постигане на нормативно съответствие.

Тема 2 Дефиниране на икономическите и финансови престъпления. Рискове, методи и техники свързани с откриване и превенция на корупция и измами.

Модул 2 Рискове свързани с прането на пари и финансирането на тероризма

Тема 3 Социална значимост на борбата с прането на пари.

Тема 4 Рискове свързани с дейността на финансовите институции.

Тема 5 Рискове свързани с дейността на нефинансовите институции, новите технологии и офшорните зони.

Тема 6 Борба срещу финансирането на тероризма.

Модул 3 Превенция легализиране на резултатите от престъпна дейност

Тема 7 Междудържавни споразумения за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Роля на ФАТФ и директиви на Европейската общност.

Тема 8 Неправителствени структури, участващи в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Комитет за банков надзор – Базел. Група “Егмонт” на бюрата за финансово разузнаване. Група “Волсберг” на банките предоставящи услуги за частно банкиране.

Тема 9 Екстериториален обхват на законодателството на САЩ. Международна роля на Министерството на финансите на САЩ и отдела за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Регулации на САЩ свързани с патриотичния закон приет 2001 година, Закон Сарбейнз — Оксли, 2002 година и Закон Дод — Франк, 2010 година.

Модул 4 Структура, организация и вътрешна нормативна база на икономическите единици

Тема 10 Оценка на рисковете и изграждане на програма за нормативно съответствие в икономическите единици.

Тема 11 Роля и отговорности на длъжностните лица в икономическите субекти за постигане на нормативно съответствие.

Тема 12 Роля, задачи и методи за реализиране на вътрешно разследване и контрол.

Модул 5 Взаимоотношения с правораздавателни органи

Тема 13 Нормативна база за налагане на санкции. Видове санкции.

Тема 14 Проверки, разследвания и свързаните с това взаимоотношения със специализираните органи.

Тема 15 Организация и план за действие при взаимоотношения със специализираните органи.

Литература към програмата

Европейски парламент: ДИРЕКТИВА 2005/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм 25.11.2005 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ L 309/15 http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Европейски парламент: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, Брюксел, 11.4.2012 гhttp://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Съвет на Европа: Kонвенция относно третиране на корупцията в наказателнoто право, Criminal Law Convention on Corruption (ETS No. 173) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/instruments_en.asp

Съвет на Европа: Kонвенция относно третиране на корупцията в гражданското право, Civil Law Convention on Corruption (ETS No. 174) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/instruments_en.asp

Съвет на Европа: Правило номер 1327 от 10 януари 2011 г. относно информираността и превенцията на измамите и корупцията Rule No. 1327 of 10 January 2011 on awareness and prevention of fraud and corruption, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/whistleblowers/Rule_1327_110110_en.pdf

САЩ: Патриотичен закон.Обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на подходящи инструменти, необходими за прихващане и спиране на тероризма. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT ACT) OF 2001, USA PUBLIC LAW 107–56—OCT. 26, 2001 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf

САЩ: Закон Сарбейнз — Оксли. Закон за защита на инвеститорите чрез подобряване на точността и надеждността на корпоративните оповестявания, направени по силата на законите за ценните книжа, както и за други цели, USA Sarbanes–Oxley Act: An Act To protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes. PUBLIC LAW 107–204—JULY 30, 2002 116 STAT. 745 http://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf

ФАТФ: Международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма и разпространение на оръжия за масово унищожение – препоръки на ФАТФ. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – the FATF Recommendations, Paris, 16 February 2012, www.fatf-gafi.org/recommendations