Ученически конкурс „Бъдещето ти на лист хартия“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с Фондация „Правител“ организира ученически конкурс под надслов „Бъдещето ти на лист хартия“. Конкурсът има за цел да помогне на зрелостниците в подготовката им за наближаващите държавни изпити. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) приема провеждането на конкурса, като едно от събитията по повод отбелязването на 15-годишнината на Университета.

Конкурсът е предназначен за ученици от випуск 2015, 2016, 2017, от цялата страна, завършили или в процес на завършване на своето образование. Всеки участник трябва да избере и разработи поне една тема от държавния конспект по предметите икономика, български език и литература или математика. Регламентът допуска индивидуално участие или участие в екип до трима ученици под ръководството на учител или преподавател. Разработките трябва да се представят в електронен вид и да се изпратят на е-мейл: marketing@vuzf.bg. Те трябва да са оформени като реферати (с изключение на математическите задачи) и да отговарят на конкретна тема от конспекта за държавните изпити.

Победителите ще бъдат обявени на 10 май 2016 г., по време на Националната обучителна конференция на преподаватели от цялата страна. Двете събития – конкурсът и конференцията, инициирани и организирани от ВУЗФ, се провеждат под общото наименование „Качествено образование за успешен бизнес“.

Срокове и етапи по състезателната част на конкурса:

- Краен срок за изпращане на ученическите разработки – 30 април 2016 г.

- Преглеждане и оценяване на разработките – 6 май 2016 г.

- Награждаване на победителите в конкурса – 10 май 2016 г.

Награди:

За учениците: Стипендии за обучение във Висшето училище по застраховане и финанси и Учебни помагала за по-нататъшна подготовка по различните професионални направления.

За учителите: Парични награди за преподавателите-ръководители на победителите в ученическия конкурс във връзка с приносите им при разработването на теми от конспекта.

Приоритети:

Според целите и задачите в работата на Фондация „Правител“, известен приоритет ще бъде даден на теми свързани с подготовка за държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация и обхващащи въпросите и задачите включени в съответната Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити утвърдени от Министъра на образованието по професионални направления, както следва:

341 ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО

342 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

343 ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО

344 СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

345 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

346 СЕКРЕТАРСКИ И ОФИС ДЕЙНОСТИ

Особена стойност ще имат ученическите разработки, свързани с темите от съответната Национална изпитна програма за придобиване степен на квалификация по професията, свързани със съответните въпроси по:

Приложение на математиката в икономиката

Счетоводство

Финанси

Бъдещи зрелостници, вие ще имате възможност да проверите нивото на подготовката си, да подобрите своята увереност и да получите удовлетворение от работата си по подготовка за съответния държавен зрелостен изпит.

За повече информация посетете сайта на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) –

http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=631

Документи:

Конференция

Програма 10 май

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС